ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SPENCE MUSIC PRODUCTIONS
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Onder Artiest wordt verstaan: de Artiest van Spence Music Productions
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan Spence Music Productions
4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht-en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.
5. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door het buro dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer; UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het buro en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer Opdrachtgever mondeling, dan wel per fax, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij Spence Music Productions.

3. Spence Music Productions zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Spence Music Productions.

4. Indien Spence Music Productions het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Spence Music Productions, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.

5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Spence Music Productions daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
1. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Spence Music Productions, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest. Tevens zorgt Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;

b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Spence Music Productions een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.

c. dat de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

d. dat er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;

e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Spence Music Productions gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

f. dat, indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Spence Music Productions van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door Opdrachtgever zullen worden nageleefd. Spence Music Productions zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders;

5. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:

a. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;

c. dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Spence Music Productions.

7 a. Spence Music Productions behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv-opname en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat Spence Music Productions hierdoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7a. is omschreven, dan wel de Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Spence Music Productions het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige Artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Spence Music Productions (gedeeltelijk) te annuleren.

8. Spence Music Productions garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Spence Music Productions gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Spence Music Productions ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Spence Music Productions. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spence Music Productions van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. PRIJZEN

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen;

2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Spence Music Productions prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Spence Music Productions gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden;

3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;

4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.

2. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Spence Music Productions heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Spence Music Productions verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is Opdrachtgever in dat geval aan Spence Music Productions tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

4. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtgever gehouden alle andere door Spence Music Productions in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

5. In het geval Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Spence Music Productions het recht diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Spence Music Productions voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7. Spence Music Productions is steeds gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Spence Music Productions te verschaffen.

8. Opdrachtgever verplicht zich jegens Spence Music Productions nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. ANNULERING

1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Spence Music Productions gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Spence Music Productions mede te delen.

2 a. In het geval Opdrachtgever de met Spence Music Productions gesloten overeenkomst méér dan 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 25 % (vijfentwintig procent) van het totale factuurbedrag jegens Spence Music Productions verschuldigd.

b. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens Spence Music Productions 50% (vijftig procent) verschuldigd.

c. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is Opdrachtgever 75% van het factuurbedrag verschuldigd.

d. Indien Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met Spence Music Productions (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.

e. Artikel 7 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.

3. Opdrachtgever vrijwaart Spence Music Productions volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 9 KLACHTEN

In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Spence Music Productions gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Spence Music Productions per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. Spence Music Productions kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van de Artiest of Spence Music Productions. Indien en voor zover op Spence Music Productions enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Spence Music Productions uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

2. Spence Music Productions is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Spence Music Productions of door derden – al dan niet tegen betaling – aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de Artiest. Opdrachtgever vrijwaart Spence Music Productions voor iedere aanspraak ter zake.

4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Spence Music Productions, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Spence Music Productions ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Spence Music Productions tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

5. Onverminderd de bevoegdheid van Spence Music Productions om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Spence Music Productions, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Spence Music Productions tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11. ONTBINDING

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van één der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Spence Music Productions gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. OVERMACHT

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Spence Music Productions diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Spence Music Productions als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de Artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Spence Music Productions voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Spence Music Productions.

2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Spence Music Productions in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Spence Music Productions hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; en/of optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid
b van deze algemene voorwaarden van toepassing.
c. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van Opdrachtgever levert voor Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 15. GESCHILLEN

1. Op de door Spence Music Productions gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Spence Music Productions en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Spence Music Productions gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.